Trang web giao duc bao ve moi truong

Khung khối kiến thức, các chương trình đào tạo về MT

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

 

Tên chương trình:

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Môi trường

Trình độ đào tạo:

Thạc sĩ

Chuyên ngành đào tạo:

Quản lý Môi trường – Environmental Management

Mã chương trình:

60 85 10

Chương trình đào tạo:

- Thạc sĩ kỹ thuật

- Thạc sĩ khoa học

Bằng tốt nghiệp:

- Thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành Quản lý Môi trường

- Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Quản lý Môi trường

(Ban hành tại Quyết định số 1452/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 26/8/2009

của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội)

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Quản lý môi trường là tập hợp các phương thức quản lý sao cho các tài nguyên thiên nhiên, kinh tế và con người được sử dụng hợp lý nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường. Nó cũng tìm cách bảo vệ các tài sản sinh thái có giá trị, quản lý các khu vực một cách thích hợp nhất và làm tăng mối liên hệ giữa con người và môi trường thiên nhiên. Quản lý môi trường còn có mục đích đảm bảo những nguyên tắc quan trọng của sự phát triển bền vững: sử dụng tốt môi trường cho cả các thế hệ hiện tại và tương lai”.

Chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý môi trường nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng cơ sở và nâng cao về quản lý môi trường công nghiệp và tài nguyên thiên nhiên. Chương trình đào tạo đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo ngành kỹ thuật môi trường của trường đại học Bách khoa Hà Nội, giúp cho học viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học chương trình đào tạo tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước. Chương trình đào tạo đáp ứng được nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực có chất lượng và trình độ cao làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung để thực hiện quá trình công nghiệp hóa nhằm phát triển bền vững của đất nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo thạc sĩ kỹ thuật

Kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

- Cập nhật, nắm bắt các kiến thức chuyên sâu về các phương thức quản lý để sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên, kinh tế và con người, để bảo vệ và cải thiện môi trường;

- Sử dụng các công cụ quản lý môi trường hiện đại để có thể áp dụng trong thực tế bảo vệ môi trường công nghiệp;

- Vận dụng được các nghiên cứu mới về quản lý môi trường và ứng dụng các công cụ luật pháp, kỹ thuật và kinh tế vào thực tế bảo vệ môi trường;

- Có khả năng tự thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý môi trường, xử lý chất thải tại các công ty lớn, các cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu hoặc các trường đại học trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hoặc có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo tiến sĩ ở trong nước và trên thế giới.

1.3. Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học

Kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

- Cập nhật, nắm bắt các kiến thức chuyên sâu về các phương thức quản lý để sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên, kinh tế và con người, để bảo vệ và cải thiện môi trường;

- Có phương pháp nghiên cứu khoa học tốt, có thể tự tìm tòi, tiếp cận nghiên cứu phát triển các vấn đề mới về lĩnh quản lý môi trường và ứng dụng các nghiên cứu vào thực tế bảo vệ môi trường;

- Có khả năng vận dụng tốt các công cụ quản lý môi trường đồng thời có tư duy phân tích và tổng hợp hệ thống để đánh giá hiệu quả các công cụ quản lý môi trường áp dụng trong thực tế;

- Có khả năng tự thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý môi trường, xử lý chất thải tại các công ty lớn, các cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu hoặc các trường đại học trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hoặc có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo tiến sĩ ở trong nước và trên thế giới.

2. Thời gian đào tạo

Thời gian khóa đào tạo theo thiết kế đối với học viên có bằng kỹ sư (hệ 5 năm) là 1 năm (2 học kỳ) và đối với học viên có bằng cử nhân (4-4,5 năm) là 1,5 năm (3 học kỳ). Theo quy chế đào tạo, để hoàn thành chương trình, sinh viên có thể kéo dài tối đa là 2 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Đối với chương trình dành cho học viên có bằng kỹ sư:

o       Thạc sĩ kỹ thuật: 36 TC.

o       Thạc sĩ khoa học: 43 TC.

Đối với chương trình dành cho học viên có bằng cử nhân:

o       Thạc sĩ kỹ thuật: 44 TC.

o       Thạc sĩ khoa học: 51 TC.

4. Đối tượng tuyển sinh

 4.1. Điều kiện dự tuyển

a. Về văn bằng:

Người dự tuyển cần thỏa mãn một trong các điều kiện cần sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành Quản lý môi trường bao gồm: ngành môi trường của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, các ngành kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường, khoa học môi trường của các trường đại học khác;

Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành gần với chuyên ngành Quản lý môi trường, là các ngành kỹ thuật/công nghệ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường đại học kỹ thuật khác, đã học chuyển đổi để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học Quản lý Môi trường của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

b. Về thâm niên công tác:

Người có bằng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành Quản lý Môi trường như đã nêu ở mục 10.1 phần a;

Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành Quản lý Môi trường (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học).

c. Đối với một số chuyên ngành đào tạo đặc biệt khác, điều kiện cụ thể về văn bằng và thâm niên công tác, sẽ được xem xét riêng.

d. Có đủ sức khỏe để học tập

e. Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí theo quy định của trường ĐHBKHN

4.2. Về vấn đề chuyển đổi

a. Các thí sinh tốt nghiệp ngành Môi trường của trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các thí sinh có bằng đại học 5 năm hệ chính quy các ngành kỹ thuật môi trường, công nghệ môi trường, quản lý môi trường, khoa học môi trường của các trường khác thì không phải chuyển đổi;

b. Các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học 5 năm hệ chính quy các ngành kỹ thuật/công nghệ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường đại học kỹ thuật khác, căn cứ theo chương trình Đại học mà thí sinh đã được đào tạo, phải chuyển đổi 10 tín chỉ trong số các môn học sau:

Hóa học môi trường

Vi sinh môi trường

Sinh thái học môi trường

Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn

Kiểm soát ô nhiễm nước

Quản lý chất thải rắn

Kinh tế môi trường

c. Đối với các thí sinh có chuyên ngành đào tạo đặc biệt khác, vấn đề chuyển đổi và bổ sung kiến thức sẽ được xem xét cụ thể cho từng trường hợp.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Quy trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ, tuân theo Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sai đại học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 1492/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

6. Thang điểm

Điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang điểm 4 quy đổi tương ứng được sử dụng để đánh giá kết quả học tập chính thức. Thang điểm 10 được sử dụng cho điểm thành phần (điểm tiện ích) của học phần.

 

Thang điểm 10

(điểm thành phần)

Thang điểm 4

Điểm chữ

Điểm số

Đạt*

Từ

8,5

Đến

10

A

4

Từ

7,0

Đến

8,4

B

3

Từ

5,5

Đến

6,9

C

2

Từ

4,0

Đến

5,4

D

1

Không đạt

Dưới 4,0

F

0

*: Riêng luận văn tốt nghiệp: Điểm từ C trở lên mới được coi là đạt

 

Tải chương trình khung tại đây

 

Nguồn tin: